ZŠ s materskou školou, Želiarska 4

ZŠ s materskou školou, Želiarska 4

Želiarska 4
04013 Košice
IČO: 42107652

Informácie o inštitúcii ZŠ s materskou školou, Želiarska 4

 

 

O našej škole:

ZŠ Želiarska začala svoju prevádzku  v roku 1961. V školskom roku 2009/2010 zmenila názov na Základnú školu  s materskou školou. Je situovaná v rozsiahlom zelenom areáli, izolovaná od ruchu ciest a obytných blokov sídliska Ťahanovce.

PRIORITY ŠKOLY

 

 • škola s medzinárodným titulom Zelená škola
 • naplnenosť tried do 22 žiakov
 • individuálny prístup ku každému žiakovi
 • vyučovanie cudzích jazykov podľa ŠkVP Aj od 1. ročníka

v ostatných ročníkoch ( AJ, RJ )

 • školský klub detí od 6,00 do 16,30 hodiny

v klube žiaci konverzujú aj v anglickom jazyku

 • organizovanie dňa otvorených dverí
 • separovanie  a zber odpadu
 • pasovanie prvákov
 • plavecký kurz pre žiakov 3. ročníka
 • práca s modernými informačnými technológiami -

počítačová a multimediálna učebňa

 • informácie o klasifikácii prostredníctvom internetovej žiackej knižky
 • školy v prírode pre žiakov 1. stupňa
 • lyžiarsky výcvikový kurz
 • zapájanie sa do projektov
 • zapojenie sa do národnej siete škôl podporujúcich zdravie
 • práca v záujmových útvaroch
 • príprava akadémií: Vianočnej a ku Dňu matiek
 • organizovanie školských výletov (Paríž, Krakow, severné Slovensko)

 

O nás

Materská škola v obci Ťahanovce začala písať svoju bohatú  históriu od roku 1961 . V roku 2008 sa presťahovala na Želiarsku ulicu a stala sa organickým celkom základnej školy. Oficiálnym vznikom moderne orientovanej koncepcie  školy bol rok 2009, kedy sa zmenil názov na Základná škola s materskou školou Želiarska 4. Hlavným dôvodom bolo zabezpečiť kontinuálny vývoj dieťaťa od prvých krôčikov v materskej škole až po úspešné absolvovanie základnej školy v ucelenom školskom prostredí. Naša materská škola je situovaná v tichom prostredí , vzdialenom od hluku mesta a ruchu komunikácií. Celý areál, pozostávajúci z dvojpavilónovej účelovej budovy, je ohradený a vhodne členený. Nachádzajú sa tu okrem jedálne a telocvične aj trávnaté plochy, určené pre pohybové aktivity priamo v areáli školy. Pre najhravejších je vyhradené ihrisko s dreveným vláčikom, pieskoviskom a preliezkami . Nadštandardnou výhodou je celoročné využívanie telocvične s nepreberným množstvom aktivít pre deti aj dospelých. Kráčame s dobou, a preto sa snažíme denne deťom včleniť do výchovno - vzdelávacieho procesu základné frázy anglického jazyka. Okrem toho majú deti možnosť navštevovať aj krúžok anglického jazyka a tanečný krúžok. Motorizovaným vodičom je k dispozícii niekoľko novozriadených parkovacích miest priamo pred vstupom do areálu školy.   Areál materskej školy je zrekonštruovaný , súčasťou výbavy je moderná počítačová a audiovizuálna technika. Základnou snahou kolektívu učiteliek je klásť dôraz na súzvuk a harmóniu života detí s prírodou počas celého pobytu v MŠ.
Personál materskej školy sa skladá z mladých ľudí, pedagógov, ktorí sú zanietení pre prácu s deťmi, sú otvorení novým formám v prístupe k deťom   a ovládajú kvalitne anglický jazyk. Sú pripravení byť vašim deťom kamarátom a ochrancom, vám radcom a psychológom a zároveň ochotní vyjsť v ústrety Vašim potrebám a požiadavkám.
V rámci vzdelávania postupujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie vydaného Štátnym pedagogickým ústavom, ktorý obohacujeme o vlastné nové témy v rámci ŠkVP, vzdelávacie metódy, s využitím najnovších didaktických materiálov a pomôcok v slovenskom aj anglickom jazyku. U predškolákov je kladený dôraz na kvalitnú prípravu pre bezproblémový nástup do školy. Naša materská škola je vybavená kvalitnými materiálno-didaktickými pomôckami a technickým zabezpečením vhodným pre materské školy (DVD, dataprojektor , notebook, CD prehrávače, výukové DVD v slovenskom a anglickom jazyku,...)

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

Riaditeľ školy: Mgr. V. Kuliková
Zástupca riaditeľa pre ZŠ: Mgr. V. Čáni

 

riaditeľka: Mgr. Viera Kuliková

zástupca riaditeľa pre MŠ: Bc. A. Žipajová

 

email: zszelke@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit